close rank-same rank-down rank-new rank-up left-arrow right-arrow search twitter facebook instagram
V.24 2020
Porträtt: Dan Hansson
Johan Svedjedal

»Behandlingen av Karin Boye har följt ett klassiskt genusmönster«

31 augusti, 2017

Få personer har under decennier mappat upp den svenska litteraturen lika enträget som Johan Svedjedal. Med Den nya dagen gryr : Karin Boyes författarliv färglägger han en av Sveriges mest ikoniserade författare.

Varför valde du att skriva en bok om Karin Boye?
– Hon framstod som en ganska förbryllande person i Margit Abenius biografi – nästan ovärldslig, även om Abenius naturligtvis diskuterade hennes bisexualitet, om än i den tidens termer. Jag blev nyfiken på hur Karin Boyes författarliv egentligen såg ut, särskilt då hur hon rent praktiskt kombinerade sin idealism och sitt vardagsliv. Varför blev hon något så underligt som författare? Vad levde hon på? Vad gjorde hon när hon var ledig? Hade hon humor? Var hon en social människa? Hur mycket sålde hennes böcker? Vad påverkades hon av? Hur hanterade hon sitt tidsläge som å ena sidan innebar att leva i ett manssamhälle, men å andra sidan ha nya möjligheter jämfört med tidigare generationers kvinnor? Till det kom förstås frågor om de idémässiga relationerna mellan hennes religion, politik och sexualitet. Nyfikenhet, kort sagt.

boyecitat

Detta är den andra egentliga biografin om Karin Boye på många år. Varför har inte hennes liv och författarskap studerats mer?
– Bara delvis sant – hennes litterära verk har ägnats några doktorsavhandlingar och hon har ägnats åtskillig biografisk grundforskning som har inneburit att mycket nytt har kommit fram, samtidigt som nya dokument har kommit in till olika arkiv. Viktiga insatser har gjorts av exempelvis Gunilla Domellöf, Paulina Helgeson och Pia-Kristina Garde. Men Sverige är fattigt på litterära biografier och biografin hade länge långt anseende i vetenskapliga kretsar. Dessutom är det säkert så, att en viss tid måste gå efter en författares död innan vissa saker kan lyftas fram: inte för att de är skandalösa utan eftersom de kan vara känsliga medan de inblandade personerna lever. Här finns en grundläggande etisk aspekt.

Vari ligger styrkan i Karin Boyes författarskap?
– Klarheten, rytmen och sångbarheten i hennes lyrik. Det etiska kravet. Medkänslan. Modet. Trösten.

9789146231806

En kvarhängande känsla efter läsningen är viljan att porträttera en »hel« person. Skulle du säga att man tidigare misslyckats med att fånga Karin Boye som person, och som författare?
– Jag skulle inte säga »misslyckats«. Men ingen har riktigt försökt ge en helhetsbild, en som inkluderar både hennes författarskap och hennes vardag. Biografin uppfattar jag dessutom som den kanske mest krävande av de humanistiska genrerna.

På vilket sätt har Karin Boyes självmord påverkat bilden av henne i efterhand?
– Det har tyvärr givit uppfattningen att hennes död på något sätt var ödesbestämd, och att hon levde i ett fatalt tillstånd av depression under sista delen av sitt liv. Vilket i sin tur har skymt hennes kraft, livsvilja och vilja att arbeta för en bättre värld. Behandlingen av henne har därmed följt ett klassiskt genusmönster: som kvinna har hon betraktats som ett offer för sina affekter och för sin tid, snarare än som en som en person som var med och formade den.
 

  • Johan Svedjedal är professor i litteraturvetenskap och ledamot av Samfundet De Nio. Han är flerfaldigt prisbelönad. Författarporträtt: Dan Hansson.